BODRUM​ ​MİLLİ​ ​EMLAK​ ​MÜDÜRLÜĞÜ’NE​ ​SUNULMAK​ ​ÜZERE
KAYMAKAMLIK​ ​MAKAMI’NA
BODRUM

Muğla ili,Bodrum İlçesinde toplam 17 adet kıyı alanının kullanım haklarının 30 yıl süreyle devri için Bodrum Milli Emlak Md.ce 2886 sy.lı yasanın 51/g md.uyarınca ihaleye çıkarıldığını yerel medyadan öğrenmiş bulunuyoruz.

İş bu ihaleler kapsamında iskele yapımı ve dolgu alanları oluşturulması yer almakta olup ,uygulamada zaten kıyılar Anayasaya,yasalara ,yönetmeliklere aykırı olarak bu şekilde tahrip edilmiş,büyük otellerce fiili durum yaratılarak halkın kullanımı engellenmiştir. Neredeyse Bodrum yarımadasında halkın kullanımına açık ,ücretsiz, temiz ve sağlıklı bir sahil şeridi kalmamıştır. Hal bu iken bu kerre sahillerin şirketlere uzun sürelerle devri ve veya kiralanması Bodrum ahalisinde infiale yol açmıştır.

Yapılacak ihaleler Anayasaya vd.ilgili mevzuata aykırıdır.Şöyleki;
1-)​ ​Anayasamız​ ​md.43​ ​ ​:Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

2-)3621​ ​sy.lı​ ​Kıyı​ ​Kn.md.5​ :Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

3-)3621​ ​sy.lı​ ​Kıyı​ ​Kn.md.6​:Kıyı,herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık
olup,buralarda hiçbir yapı yapılamaz.

İlgili yasa ya bağlı yönetmelikler gereği :

4-)​ ​Kıyı​ ​Kn.uygulanmasına​ ​dair​ ​Yön.md.4​:Sadece sahil şeridinin ilk 50m.genişliğindeki alanında sadece açık alanlar olarak düzenlenen ;yeşil alan,çocuk bahçesi,gezinti alanları,dinlenme ve rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından oluşabilir.

5-)​ ​Kıyı​ ​Kn.uygulanmasına​ ​sair​ ​Yön.md.13​: Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşuluyla iskele yapılabilir. Ayrıca​ ​uygulama​ ​imar​ ​planlarında​ ​iskele​ ​ve​ ​dolgu​ ​alanlarının​ ​yer​ ​almaması da​ mevzuata aykırı bir ihalenin yapılmakta olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bu kadar iskelenin hangi ihtiyacı karşılayacağı da izahtan varestedir. Bu ihalaler sonucunda kıyılar ticarethaneye dönüşerek rant kapısı haline gelecek, kıyı vedeniz ekosistemini geri dönülmez şekilde yıkıma uğrayacaktır. Kıyılar deniz canlılarının barınma ve beslenme alanlarıdır. Ayrıca halkın erişimine açık, hiç bir kurum kişi tarafından
halkın erişiminin engellenemeyeceği kamusal alanlardır. Kamu yararı kıyı ekosisteminin korunması ile sağlanabilir. Bu nedenle kıyılarda; yasaya bağlı kalınarak yönetmelik gereği uygulanacak değişiklikler ise kıyı ekosistemini bozmayacak zorunlu müdahaleler olabilir.

Partimizin​ ​ilkeleri​ ​kamusal​ ​yararın​ ​ve​ ​ekosistemleri​ ​korunmasını,​ ​doğal​ ​alanların sermaye​ ​birikimine​ ​feda​ ​edilmemesini​ ​öncelemektedir. Sayılan nedenlerle 14-15-16 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak ihalelerin iptalini,olmazsa dava açma hakkımızın saklı olduğunu saygılarımızla arz ve talep ederiz.

13/11/2017

Halkların​ ​Demokratik​ ​Partisi​ ​Muğla​ ​İl​ ​Örgütü
Halkların​ ​Demokratik​ ​Partisi​ ​Bodrum​ ​İlçe​ ​Örgütü

Kategoriler: Basın Açıklamaları